Voorkeuren

Privacy is belangrijk, dus jij hebt de optie om zelf te bepalen welke wij aan hebben staan. Door sommige uit te zetten kan het zijn dat het van invloed is van je gebruikerservaring op onze website. Meer info

Accepteer alle cookies

Deze cookies zijn nodig om een goede gebruikerservaring te garanderen.

Altijd aan

Deze items worden gebruikt om relevante content voor je te tonen.

Items die voorkeur onthouden, zoals naam, taal en regio om zo een betere gebruikerservaring te bieden.

Deze items helpen ons om een goede website te bouwen/onderhouden, zodat wij inzichtelijk hebben met welke functies en pagina's we de klant het best helpen en of er technische fouten zijn die opgelost moeten worden.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Stralend Huidzorg & Permanente make-up en een cliënt waarop Stralend Huidzorg & Permanente make-up deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De huidspecialistes van Stralend Huidzorg & Permanente make-up zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De huidspecialistes van Stralend Huidzorg & Permanente make-up is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De huidspecialistes van Stralend Huidzorg & Permanente make-up zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Stralend Huidzorg & Permanente make-up melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Stralend Huidzorg & Permanente make-up het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de huidspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Stralend Huidzorg & Permanente make-up moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Persoonsgegevens & privacy

Zie onze privacy statement.


5. Betaling

 1. Stralend Huidzorg & Permanente make-up vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.


6. Aansprakelijkheid

 1. Stralend Huidzorg & Permanente make-up is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Stralend Huidzorg & Permanente make-up is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Stralend Huidzorg & Permanente make-up is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.


7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Stralend Huidzorg & Permanente make-up.
 2. Stralend Huidzorg & Permanente make-up moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Stralend Huidzorg & Permanente make-up de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Stralend Huidzorg & Permanente make-up het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Stralend Huidzorg & Permanente make-up en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

 1. Stralend Huidzorg & Permanente make-up geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, indien:

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


9. Beschadiging en/of diefstal

 1. Stralend Huidzorg & Permanente make-up heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Stralend Huidzorg & Permanente make-up meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben de huidspecialistes van Stralend Huidzorg & Permanente make-up het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Stralend Huidzorg & Permanente make-up wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.


11. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Stralend Huidzorg & Permanente make-up en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Stralend Huidzorg & Permanente make-up.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


12. Geheimhouding

 1. De huidspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de huidspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.